Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Nationaal Congres Citymarketing 2017 dat op maandag 12 juni 2017 zal plaatsvinden te Emmen, Drenthe.
2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen met de organisator.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Congres: Nationaal Congres Citymarketing 2017, datum: 12 juni 2017, locatie: Emmen, Drenthe.
b. Organisator: (1) Respons en (2) BV De Nieuwe Aanpak (Postbus 9464, 1006 AL Amsterdam)
c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het congres.
d. De registratie: de aanvaarding door de deelnemer tot deelname aan het congres middels het aanmeldformulier op www.nationaalcongrescitymarketing.nl/inschrijven/2017/aanmelden. Kosten voor deelname bedragen € 225,- (exclusief 21% BTW) voor deelnemers die zich vóór 14 april 2017 aanmelden, € 260,- (exclusief 21% BTW) voor deelnemers die zich na 14 april 2017 aanmelden en € 65,- (exclusief 21% BTW) voor studenten, op vertoon van een studentenkaart en OV-chipkaart.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke registratie.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
1. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het congres of het wijzigen van de datum van het congres uit.
2. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid hoe ook genaamd voor schade ontstaan als gevolg van aanmelding, betaling of deelname aan het congres uit, voor zover zij niet volgens dwingendrechtelijke bepalingen gehouden is tot vergoeding van die schade. In dat laatste geval is de deelnemer gehouden de aansprakelijkheid en de verschuldigdheid van de betaling aan te tonen.
3. De organisator aanvaardt, in geval zij onverhoopt uit hoofde van aansprakelijkheid enige betalingsverbintenis heeft, slechts aansprakelijkheid tot het bedrag van de congresbijdrage of voor zover en indien meer het bedrag dat enige aansprakelijkheidsverzekering van de organisator zal uitbetalen.
4. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisator.
5. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de deelnemer ingeschakelde derden, zoals doch niet uitsluitend de sprekers, de juridische en feitelijke leiding van de locatie van het congres.
6. Indien de organisator schade lijdt als gevolg van een handelen of nalaten te handelen aan de zijde van de deelnemer, dan is de deelnemer aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat en zal deze schade door de organisator op de deelnemer verhaald worden. De deelnemer vrijwaart de organisator hierbij voor alle aanspraken, als hiervoor bedoeld.
7. De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen gedurende het congres.

Artikel 4. Deelname
1. De deelnemer kan slechts deelnemen aan het congres, indien:
a. hij het daartoe strekkende aanmeldingsformulier volledig heeft ingevuld;
b. de organisator de congresbijdrage van het congres volledig heeft ontvangen (betaling binnen 14 dagen na factuurdatum);
c. de deelnemer akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2. Het is mogelijk de registratie te annuleren. Nadat de registratie heeft plaatsgevonden en is betaald, kan deze geannuleerd worden middels het e-mailen van de organisator via info@nationaalcongescitymarketing.nl. Er vindt dan een restitutie van de congresbijdrage plaats. Annuleren met restitutie van de congresbijdrage is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 12 mei 2017. Na vrijdag 12 mei 2017 vindt er geen restitutie plaats van de congresbijdrage.
3. Na de registratie ontvangt de deelnemer van de organisator per e-mail een bevestiging van zijn aanmelding voor het congres alsmede (per post) een factuur. In de factuur wordt een betalingstermijn opgenomen waarbinnen betaling plaats dient te vinden.
4. Bij verhindering is het mogelijk de plaats in te laten nemen door een willekeurig ander werkzaam bij eenzelfde organisatie. De deelnemer wordt verzocht de organisator zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.
5. Indien mocht blijken dat de congresbijdrage meer dan een keer is voldaan, dan ontvangt de deelnemer het te veel betaalde na afloop van het congres retour.
6. De organisator aanvaardt geen correspondentie dan wel aansprakelijkheid omtrent uitsluiting als gevolg van te late betaling als bedoeld in dit artikel.

Artikel 5. Afgelasting
1. De organisator van het congres heeft te allen tijde het recht te besluiten het congres op grond van zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheden af te gelasten. Onder zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheden dienen, naast overmacht situaties die de doorgang verhinderen, onder meer te worden verstaan het bestaan of ontstaan van een situatie waarbij de veiligheid van één of meer deelnemers gevaar loopt.
2. Indien de organisator besluit om het congres op grond van een zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheid af te gelasten, zal het congres indien mogelijk naar een andere datum of locatie worden verschoven. De registratie van de deelnemer zal in dat geval worden doorgeschoven naar deze nieuwe datum c.q. locatie.
3. De organisator brengt de deelnemer per e-mail onverwijld op de hoogte van een eventuele verschuiving of afgelasting van het congres. Daartoe zullen de bij de organisator bekende contactgegevens van de deelnemer worden gebruikt.
4. De organisator is in geval van het doorschuiven of afgelasting niet tot enige schadevergoeding aan de deelnemer gehouden, waaronder doch niet uitsluitend vergoeding van de door de deelnemer in het kader van de deelname aan het congres gemaakte kosten, zoals reis- en verblijfkosten.

Artikel 6. Persoonsgegevens
De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het congres verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer, zowel door de organisator als door zijn partners. Afmelding voor verdere berichtgeving van de organisator van het congres of zijn partners door de deelnemer kan door het sturen van een e-mail naar info@nationaalcongrescitymarketing.nl.

Artikel 7. Portretrecht
De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het congres gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. De organisator heeft in ieder geval het recht de foto’s en het beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden. De deelnemer zal zich niet verzetten tegen het gebruik van de foto’s en het beeldmateriaal, noch zal de deelnemer daartoe een vergoeding van de organisator verlangen.

Contactgegevens

Pilotenstraat 66, 1059 CR Amsterdam
+31 (0)20 3457554
info@respons.nl